Congratulations!

Alaska Seibukan (Bay View Dojo) Renshi Cloudy, congratulations!

I don't have pictures with(Anchorage Dojo) Renshi Doug, (Custer South Dakota Dojo) Sensei Kerry,

congratulations!

image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg