31st Yoshida cup 2017

31st Yoshida cup 2017 Gresham Oregon

 

IMG_1674.JPG

Junki Yoshida sensei

 

IMG_1676.JPG

Tosa sensei, Matsuhisa sensei, Hideaki, Hasegawa Sensei, Tsukii Sensei  

 

Kobudo   

Kobudo

 

IMG_1670.JPG

Kata  

 

IMG_1609.JPG

Arashiro sensei

  

IMG_1614.JPG

Jay Farrel Sensei  

 

IMG_1612.JPG

Igaki sensei

 

IMG_1604.JPG

Del Saito sensei, Brian sensei